Algemene Verkoopvoorwaarden van www.hoeksteentje.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van hoeksteentje.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Indien u een aanbieding accepteert danwel een bestelling plaatst geeft u hiermee aan dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In een voorkomend geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
1.6 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met hoeksteentje.nl, voor de uitvoering waarvan door hoeksteentje.nl derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Hoeksteentje.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om artikelen uit het assortiment te halen en/of prijzen te wijzigen, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) wanneer onze leveranciers artikelen niet meer kunnen leveren en/of hun prijzen aanpassen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door hoeksteentje.nl. Hoeksteentje.nl heeft het recht bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, 
brengt hoeksteentje.nl u hiervan binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van uw bestelling op de hoogte.
2.3 Hoeksteentje.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro, inclusief BTW. Alle vermelde prijzen zijn exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 De verzendkosten bedragen € 6,75 bij verzending per PostNL, € 4,00 bij bezorging op een DHL servicepunt danwel € 5,50 bij verzending & bezorging per DHL. Dit geldt voor zendingen binnen Nederland.
Uitzondering op het bovenstaande geldt voor zendingen onder rembours. Indien u uw bestelling onder rembours verzonden wenst te krijgen, rekenen we hiervoor een bijdrage van 10 euro bovenop de hiervoor genoemde verzendkosten.
Voor verzending naar België geldt een standaard tarief van € 10,- ongeacht bestelhoeveelheid of gewicht; hiervoor ontvangt u uw pakket onder de voorwaarden van TNT Post voor Internationaal Pakket Plus inclusief Tracktrace.

3.3 Betaling dient te geschieden aan de postbode in geval van rembourszending, danwel per bank vooraf. In het laatste geval wordt na ontvangst van de betaling door hoeksteentje.nl de bestelling verzonden.

3.4 Betaling kan geschieden aan de postbode, per bankoverschrijving, via iDeal, per creditcard of via Mister Cash. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de ING-rekening van Hoeksteentje.nl.

3.5 Artikelen worden 7 (zeven) dagen voor u gereserveerd. Indien uw betaling binnen deze termijn niet op de rekening van hoeksteentje.nl is bijgeschreven, ontvangt u eenmalig een herinnering per e-mail. Vervolgens heeft u nog vijf (5) werkdagen om het openstaande bedrag te voldoen. Indien u hier geen gehoor aan geeft, zullen wij

zonder verder bericht de overeenkomst ontbinden en uw bestelling annuleren, waarna de artikelen teruggeplaatst zullen worden in de winkel.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door hoeksteentje.nl.
3.7 Als u de verzendingsmethode afhalen bij een DHL-servicepunt kiest en u vervolgens uw pakket niet binnen een week afhaalt, ontvangen wij het pakket retour. Wilt u uw pakket vervolgens nogmaals opgestuurd krijgen, dan zijn wij in dat geval genoodzaakt nogmaals de verzendkosten in rekening te brengen.

Artikel 4. Levering
4.1 De door hoeksteentje.nl opgegeven levertijden zijn bij benadering. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De wettelijke termijn hiervoor bedraagt 30 dagen.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten klaar zijn voor verzending aan u. Hoeksteentje.nl is gerechtigd de bestelling in verschillende fasen uit te voeren, wanneer artikelen onverhoopt niet op voorraad zijn. In voorkomend geval wordt u hiervan op de hoogte gesteld per e-mail.

Artikel 5. Intellectuele en industriele eigendomsrechten
5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door hoeksteentje.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 5.2 Hoeksteentje.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en onbeschadigd zijn. Als dit niet het geval is, dient u hoeksteentje.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen.

6.2 Hoeksteentje.nl verplicht zich de producten op een zorgvuldige manier voor verzending aan te bieden. Voor schade ontstaan tijdens de verzending kan hoeksteentje.nl nimmer aansprakelijk worden gesteld.

6.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden of bij transport beschadigd zijn, heeft hoeksteentje.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.4 Indien u een product om wat voor reden dan ook niet aan uw verwachting voldoet, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan hoeksteentje.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd als het product ongebruikt en in de originele, ongeopende verpakking retour wordt gezonden. Daarbij geldt ook dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Franco retourzendingen worden door hoeksteentje.nl niet geaccepteerd. Let op: afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild worden.

6.5 Indien hoeksteentje.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

6.6 Hoeksteentje.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hoeksteentje.nl is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en hoeksteentje.nl, dan wel tussen hoeksteentje.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en hoeksteentje.nl, is hoeksteentje.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van hoeksteentje.nl.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Hoeksteentje.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien wij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop hoeksteentje.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn verplichtingen na te komen. Hoeksteentje.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat hoeksteentje.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
8.3 Hoeksteentje.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9. Diversen
9.1 Alle artikelen die u besteld bij hoeksteentje.nl worden naar het door u bij bestelling opgegeven adres verzonden, tenzij u uitdrukkelijk schriftelijk hetzij per e-mail aangeeft dat deze naar een ander adres gezonden dienen te worden.
9.2 Wanneer hoeksteentje.nl niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat hoeksteentje.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

9.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met hoeksteentje.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door hoeksteentje.nl vast te stellen nieuwe krachtens de wet toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Hoeksteentje.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 9.5 Op aanvraag kunt u kostenloos een exemplaar van deze Voorwaarden ontvangen per e-mail.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.      

Versie: mei 2016.